آگهی مزايده  فروش زمين و آپارتمان (مزایده شماره 60 )

 

سازمان اموال و املاک شهرداری کرمان در نظر دارد جهت فروش تعدادی از املاک و زمینهای خود به صورت نقد و اقساط از طريق برگزاری مزايده عمومی اقدام نمايد لذا از كليه متقاضيان شرکت در مزايده دعوت بعمل مي آيد جهت بازديد از نقشه ها و موقعيت املاک (به سازمان املاک واقع در بلوار فردوسی کوچه شماره 4) و دريافت اسناد مزايده از تاريخ 96/3/16  لغايت 96/3/30 به مديريت امور قراردادهای شهرداری و جهت تسليم پيشنهادات تا مورخ 96/4/7  به دبیرخانه شهرداری واقع در کرمان ، خيابان سپه مراجعه نمايند در ضمن شهرداری در رد يا قبول پيشنهادات مختار است و شرکت کنندگان بايد مبلغ درج شده در اسناد مزايده را جهت هر کدام از املاک جداگانه به عنوان تضمين شرکت در مزايده به صورت وجه نقد واريزی و یا ضمانت نامه بانکی به همراه ساير اسناد تحويل نمايند. بازگشايي پاکات در تاريخ 96/4/10 انجام خواهد شد و برنده مزايده بايستی حداکثر ظرف مدت يک هفته از تاريخ اعلام برندگان به صورت کتبی ، در صورت پرداخت نقدی نسبت به واريز مبلغ کل پيشنهادی به صورت نقد به حسابی که  سازمان اعلام می نمايد اقدام و در صورت پرداخت به صورت تقسیط 50% نقد و مابقی را در اقساط 6 ماهه با کارمزد 10% پرداخت نماید در غير اينصورت تضمين شرکت در مزايده ایشان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد گرديد . بديهي است كه هزينه چاپ آگهي در روزنامه های محلی و سراسری و همچنين کليه هزينه های مربوط به نقل و انتقال اسناد مالکيت و پذيره و اجاره قطعات اوقافی ، ماليات و عوارض بعهده برندگان مزايده ميباشد. ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است . جهت مشاهده لیست مشخصات املاک به سایت شهرداری به آدرس kermancity.ir مراجعه نمایید .

                                                   روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری کرمان

 

         

معرفی مدیر عامل

مدیر عامل سازمان اموال و املاک
مهندس رضا دادگر پور

ورود کاربران

حاضرین در سایت

ما 38 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

Go to top